ÇEVRE VE DOĞAL HAYATIN KORUNMASINDA JANDARMAYA GÖREV VE YETKİ VEREN BAŞLICA MEVZUAT

 

1.       2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

 

2.       2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu,

 

3.       2872 Sayılı Çevre Kanunu,

 

4.       5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,

 

5.       775 Sayılı Gecekondu Kanunu,

 

6.       3194 Sayılı İmar Kanunu,

 

7.       4342 Sayılı Mera Kanunu,

 

8.       4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu,

 

9.       1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu,

 

10.     3213 Sayılı Maden Kanunu,

 

11.     2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

 

12.     6831 Sayılı Orman Kanunu,

 

13.     5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

 

14.     2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu,

 

15.     3621 Sayılı Kıyı Kanunu,

 

16.     2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu,

 

17.     4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu,

 

18.     1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

 

19.     5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,

 

20.     3092 Sayılı Çay Kanunu,

 

21.     2844 Sayılı Fındık Üretiminin Planlaması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun,

 

22.     4533 Sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu,

 

23.     4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu,

 

24.     5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,

 

25.     5564 Sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun,

 

26.     2903 Sayılı Pamuk Islahı Kanunu,

 

27.     3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun,

 

28.     5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu,

 

29.     167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun,

 

30.     3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ve 6777 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında 3573 Sayılı Kanunun Sakız ve Nevileriyle Harnupluklara da Teşmiline Dair Kanun,

 

31.     6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu,

 

32.     5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

 

33.     5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu,

 

34.   5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, görev vermektedir.

 

35.     Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yönetmeliği,

 

36.     Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği görevler vermektedir.