ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ

 

1.      5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN HAKKINDA BİLGİ:

         a.      Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usullerin belirlendiği 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

         b.      Bu kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsamaktadır.

2.      ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ:

         a.      Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ise 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  b.      Bu yönetmeliğin amacı, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

  c.      Bu yönetmelik, 5188 sayılı Kanun kapsamında;

 -    Özel güvenlik izninin verilmesi,

 -    Özel güvenlik şirketlerine ve özel eğitim kurumlarına faaliyet izni verilmesi,

 -    Özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi,

 -    Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar,

 -    Eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesi,

 -    Özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi ve diğer hususları kapsar.

3.      ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİ:

    a.         5188 sayılı Kanunun amacı; Ticaret Yasasına göre kurulan şirketlerin faaliyetlerinin yasal bir zemine oturtulmasını, özel güvenlik alanındaki her tür faaliyetin kayıt altına alınmasını, ülkede istihdam yaratılmasını, güvenlik güçlerinin yükünün hafifletilerek asli görevini daha iyi yapmasına imkan sağlanmaktır.

         b.         Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin işlemler Jandarma ve Polis sorumluluk bölgesi esası gözetilerek yerine getirilmektedir.

         c.         Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin yerine getirilmesi kapsamında;

                     (1)    İçişleri Bakanlığı adına Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhınca;

                              -   Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi,

                              -   Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi tanzim edilmektedir. 

                     (2)     İl Valilikleri adına İl Jandarma Komutanlıklarınca;

                              -  Özel Güvenlik İzin Belgesi,

                              -  Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı,

                              -   Alarm İzleme Merkezi Kurma ve  İşletme Yeterlilik Belgesi,

                              -  Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi tanzim edilmektedir.

         ç.      Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzni Verilmesi:

                  (1)     Özel güvenlik şirketlerin, özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorundadır. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler.

                   (2)     Özel güvenlik faaliyet izni için Bakanlığa yapılacak başvurulara aşağıdaki belgelerden ikişer suret eklenir:

  -   Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinden bir örnek,

  -   Hisse sahipleri ve yöneticilerin nüfus cüzdan fotokopisi, T.C.Kimlik Numarası, imza sirküleri ve yerleşim yeri belgesi,

  -   Şirketi temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

  -   Hisse sahipleri ve yöneticilerinin adli sicil kayıtları,

  -   Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge,

  -   Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

  -   Yöneticilerin Özel Güvenlik Temel Eğitimi Sertifikası.

(3)     Şirketin kurucuları arasında tüzel kişi bulunması halinde, tüzel kişiliği temsil edecek kişinin, Kanunun gerçek kişi kurucularda aradığı şartları taşıması esastır.

(4)     Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra Kanunda öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.

                  (5)     Soruşturma sonucu, faaliyet izni almaya hak kazanan şirketlere ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” düzenlenir ve onay belgesi ile birlikte İçişleri Bakanlığınca imzalanır. Faaliyet izin belgesi özel güvenlik şirketinin kurucusuna, yöneticisine, kanunî vekiline veya özel güvenlik şirketlerince yetkilendirilen kişiye elden teslim edilir.

                  (6)     Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesini almaya gelen şirket yetkilisinden özel güvenlik personelinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurların dört cepheden çekilmiş renkli fotoğraflardan iki adet istenir. Üniformalı fotoğraflar J.Gn.K.lığınca onaylandıktan sonra bir sureti dosyada muhafaza edilir, diğer sureti ise faaliyet izin belgesi ile birlikte kurucu/yöneticiye teslim edilir.

d.      Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzni Verilmesi:

(1)     Özel güvenlik temel eğitimi ve yenileme eğitimi Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarında yapılır. Özel güvenlik eğitim izni için Bakanlığa yapılacak başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgelerden ikişer suret eklenir.

 -   Eğitim yapılacak tesisin adresi, tapusu veya kira sözleşmesi,

 -   Binaya ilişkin yapı kullanma izni veya eğitim kurumu açılmasında fennî sakınca olmadığına ilişkin belediyeden alınan yazı,

 -   Kurucu ve yöneticilerin adlî sicil kayıtları,

     Kurucu, yönetici ve uzman eğiticilerin nüfus cüzdan sureti, yerleşim yeri belgesi ve T.C.Kimlik Numarası.

 -   Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği,

 -   Eğitim kurumunu temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

 -   Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

                            -   Eğitim yapılacak tesisin yangın sigortası ve zorunlu deprem sigortası poliçelerinin birer sureti.

 -   Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge).

(2)     Bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak teslim edildiği anlaşıldığında, eğitim merkezinin bulunduğu ilde, üç kişiden oluşan bir inceleme komisyonu görevlendirilir. Bu komisyon tarafından, tesisin özel güvenlik eğitimi verilmesine uygun olup olmadığı, eğitim araç ve gereçleriyle, teçhizatın yeterli olup olmadığı, yangına karşı gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, belge ve bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı araştırılarak, belirtilen yerde eğitim merkezi açılıp açılamayacağına ilişkin bir rapor düzenlenir.

(3)     Başvurunun alınmasıyla birlikte açılacak eğitim kurumunun kurucusu ve yöneticisi hakkında güvenlik soruşturması başlatılır.

(4)     İnceleme ve soruşturma sonucu olumlu olan özel güvenlik eğitim kurumuna, ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben, “Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi” düzenlenir ve onay belgesi ile birlikte İçişleri Bakanlığınca imzalanır. Faaliyet izin belgesi eğitim kurumunun kurucusuna, yöneticisine, kanunî vekiline veya eğitim kurumlarınca yetkilendirilen kişiye elden teslim edilir.

4.      FAALİYET İZİN BELGELERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDE İSTENECEK BELGELER:

a.     Kurucu Değişikliğinde İstenen Belgeler:

-   Kurucunun nüfus cüzdanı sureti,

-   Yerleşim yeri belgesi,

-   Adli sicil kaydı,

-   Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

-   İmza sirküsü,

-   Hisse devrinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinden bir suret,

-   Başvuru ile ilgili dilekçe.

         b.      Yönetici Değişikliğinde İstenen Belgeler:

                  -   Yöneticinin nüfus cüzdanı sureti,

-   Yerleşim yeri belgesi,

                  -   Adli sicil kaydı,

                  -   Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

                  -   İmza beyannamesi,

                  -   4 yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma, yerine geçen belge,

                  -   Özel güvenlik temel eğitim sertifikası,

                  -   Yetki belgesi (Yönetim kurulu karar defterinden yönetici olarak atandığına dair noter onaylı yönetim kurulu kararından bir suret),

                  -   Başvuru ile ilgili dilekçe.

         c.      Adres Değişikliği (Eğitim Kurumları İçin) İstenen Belgeler:

                  -   Eğitim yapılacak tesisin adresi,

                  -   Tapusu veya kira sözleşmesi,

                  -   Binaya ilişkin yapı kullanma izni veya eğitim kurumu açılmasında fenni sakınca olmadığına ilişkin belediyeden alınan yazı,

                  -   Yangın ve deprem sigortasından bir suret,

                  -   Adres değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı,

                  -   Başvuru ile ilgili dilekçe.

         ç.      Adres Değişikliği (Özel Güvenlik Şirketleri) İstenen Belgeler:

                  -   Adres değişikliği ile ilgili yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesinden bir suret,

                  -   Başvuru ile ilgili dilekçe.

         d.      Yönetici İstifasından İstenen Belgeler:

                  (1)     İstifa eden/görevden alınan yönetici tekrar görevine devam edecek ise;

                           -    Yeni tarihli imza beyannamesi bu beyannamede açıkça şirket veya eğitim kurumunun ismi geçecek ek ve bu görevi tekrar kabul ettiğine dair yöneticinin imzası,

                           -     Yetki belgesi,

                           -     Başvuru ile ilgili dilekçe.

                  (2)     Yeni yönetici atanacak ise yönetici değişikliğinde istenecek olan evraklar. 

Uyarı: Faaliyet İzin Belgesi Değişikliğinde, eski belgenin aslı iade edilmeden yeni belge teslim edilmemektedir.

5.         ÖRNEK TİCARET SİCİL GAZETESİ:

       İçişleri Bakanlığına müracaat ederek özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi almak isteyen şirketlerin Ticaret Sicil Gazetelerinde 5188 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde özel güvenlik şirketlerinin “hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanlarının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur” hükmüne rağmen, amaç ve konu maddelerinde ihracat, ithalat, acentelik açma, bayilik açma, servis kurma gibi ibarelerin bulunması nedeniyle Ticaret Sicil Gazetelerinin tadili istenerek, zaman kaybına neden olduğu görülmektedir. Örnek Ticaret Sicil Gazetesinin amaç ve konu başlığı aşağıdaki şekilde düzenlenerek müracaat edilmeli, Ticaret Sicil Gazetesinde yukarıda belirtilen münhasıran güvenliğin dışında olanlar var ise tadilat yaptırmaları gerekmektedir.

       Amaç ve Konusu

       a.  Şirketin Amaç ve Konusu: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Kanunun Uygulama Yönetmeliği, Tüzük, Bakanlıkça yayımlanan genelge ve tamimler doğrultusunda hizmet vermek, kişileri silahlı ve silahsız korumak, 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik izni almış kamu kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, ikametler, spor müsabakalarında, tören ve etkinliklerde silahlı ve silahsız, fiziki ve teknolojik güvenlik hizmetleri vermek,

      b.    5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi yetiştirmek için temel eğitimi, yenileme eğitimi ve silah eğitimi vermek, atış poligonu tesis etmek, işletmek ve kiralamak,

       c.    Alarm İzleme Merkezi kurmak ve işletmek,

       ç.    Kurum kuruluş ve bankaların ve kişilerin para, mücevherat, vb. kıymetli evraklarının nakil işlemlerinde güvenliği sağlamak,

       d.    Faaliyet alanı ile ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek,

       e.   Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul, gayrimenkul, büro, ofis, eğitim kurumu için binalar alır, kiralar, ihtiyaç fazlasını yönetim kurulu kararı ile satar,

       f.    Şirket amacını gerçekleştirmek için silah, mühimmat, teçhizat, araç ve zırhlı araç kiralayabilir, satın alır, nakil araçlarının şirket adına tescil ettirmek, gerektiğinde ihtiyaç fazlasını satabilir,

       g.    Amaçlarına uygun işler yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklıklara iştirak etmek, aracılık etmemek kaydıyla hisse ve pay senetleriyle taahhütleri satın almak, kendi pay senetlerini satmak ve müdahale etmek,

       ğ.     Bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek,

       h.     Şirket amacıyla ilgili olarak marka, patent, ihtira beratı, know-how gibi hakları kendi adına tescil ettirebilir, devredebilir, ferag ve bunlar üzerinde lisans anlaşmalarını yapabilir.

6.         ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET ONAYLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA VE ÖRNEKLER:

       Özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerine giydirdikleri üniformaları, aşağıdaki örnekte görülen fotoğraflarda olduğu üzere; her bir üniforma çeşidini (yazlık, kışlık vs.) dört cepheden fotoğraflarını çekeceklerdir.

       Her bir fotoğraf A4 kâğıdını ortalayacak şekilde yapıştırılacak, kâğıdın alt kısmına renk ve kıyafet tanımlaması yapılacak ve bu şekilde şirket personelinin giyeceği üniforma albümü oluşturulacaktır.

       İki ayrı albüm hazırlanarak İçişleri Bakanlığı adına onaylanmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığına getirilecek, onaylanan albümlerin bir tanesi dosyasına konulmak üzere alınacak, diğeri ise istenildiğinde ibraz edilmek üzere şirkete verilecektir.

       Üniformanın herhangi bir yerinde ya da şirket logosunun içinde “security” gibi yabancı dilde bir yazılım olmayacak, ay-yıldız veya Türk Bayrağı simgeleri kullanılmayacak, bir tanımlamada bulunulmak isteniyorsa, şirketin adı ve “özel güvenlik” yazılacaktır.

       Kışlık üniformalarda mont, kaban ya da yağmurluğun arkasında şirket adı yazmaksızın sadece “özel güvenlik” yazacaktır.

       Genel Kolluğun ve Silahlı Kuvvetlerin tören elbiselerini andırması nedeniyle pantolonların yan dikişleri üzerinde farklı renkte bir şerit (biye) olmayacaktır.

       Üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar hazırlanırken Yönetmeliğin 22’nci maddesi ile Reflektif Yelekli kıyafet hazırlanırken Yönetmeliğin Ek-4’ü göz önünde bulundurulacak ve buna uygun olarak hazırlanacaktır.

       Kıyafet onaylarında göğüs ve kollarda kullanılan logo ile varsa apolette kullanılan işaret ve yazıların fotoğraf hali A4 kağıdına yapıştırılarak, Kıyafet Albümüne eklenecektir.

       Mevcut uygulamada, özel güvenlik şirketlerine daha önce onaylanmış kıyafet kataloglarına ek olarak giydirilecek kıyafetler için ek kıyafet katalogu onaylanarak teslim edilmekte idi. Ancak, ek kıyafet kataloguyla ilgili taleplerin fazla olması nedeniyle konunun takip edilmesinde zorluklar yaşandığı ve farklı tarihlerle verilen onayların denetlemelerde hangisinin geçerli olduğu yönünde tereddütlere sebebiyet verdiği, dikkate alındığında bundan böyle uygulamada karışıklığa meydan verilmemesi için özel güvenlik şirketlerine daha önce verilen kıyafet onaylarına ek olarak yeni kıyafet için onay verilmeyecek, ek üniforma onayı almak isteyen özel güvenlik şirketleri ek kıyafet ile birlikte daha önce almış oldukları kıyafet katalogunun birleştirilmesiyle oluşturacakları yeni kıyafet kataloglarını getirecek, iki katalogun birleştirilmesi suretiyle oluşturulan tek bir kıyafet katalogu için onay verilecek ve daha önce kendilerine verilmiş olan kıyafet katalogu Bakanlığımıza iade edilecektir.