GÜVENLİK KORUCULUĞU SİSTEMİ

 

1.  GÜVENLİK KORUCULUĞU SİSTEMİ:

a.  Terör olaylarının yoğunlaşması üzerine 26 Mart 1985 tarihinde, 442 Sayılı Köy Kanunu’nun 74’üncü maddesinde değişiklik yapılarak, Geçici Köy Koruculuğu sistemi ihdas edilmiş, 29 Ekim 2016 tarihinde 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile adı Güvenlik Korucusu (GK) olarak değiştirilmiştir.

b.  Söz konusu Kanuna göre; şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin köyde veya çevresinde ortaya çıkması veya her ne sebeple olursa olsun köylünün canına ve malına tecavüz hareketlerinin artması üzerine; Bakanlar Kurulunca belirlenen illerde, Vali’nin teklifi ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile yeteri kadar Güvenlik Korucusu görevlendirilmektedir.

c.  Güvenlik Korucuları ile ilgili tüm işlemler, 442 Sayılı Köy Kanununun 74’üncü maddesinde değişiklik yapan 5673 Sayılı Kanun ve bu Kanun’un EK-18‘inci maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunca yayımlanan Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği ve uygulamada birliktelik sağlaması amacıyla İçişleri Bakanının onayı ile hazırlanan Geçici Köy Korucuları Yönergesi hükümlerine göre yürütülmekte, yeni duruma ilişkin mevzuat çalışması devam etmektedir.

 

Resim1

 

2.  GÜVENLİK KORUCULARININ SEÇİMİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ:

a.  Güvenlik Korucusu olarak görevlendirilmek isteyenlerce yapılan müracaatlar, valilik veya kaymakamlıklar tarafından Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği ve Yönergesi esaslarına göre incelenmekte, Güvenlik Korucusu olarak görevlendirilmesi uygun değerlendirilenler İl Valisinin onayı ile ikamet ettikleri köy veya yerleşimlerde görevlendirilmektedir.

b.  Gönüllü Güvenlik Korucularına (GGK), Güvenlik Korucularından terörle mücadelede şehit veya çalışamayacak derecede malul olanların, eceliyle vefat edenlerin ve hizmet süresini tamamlayarak görevlerinden ayrılanların çocuklarından birine veya çocukları yoksa kardeşlerinden birine Güvenlik Korucusu alımında öncelik verilebilmektedir.

c.  Göreve yeni alınan Güvenlik Korucularına, başlangıçta iki haftalık temel eğitim, her altı ayda bir en az iki günlük hizmet içi eğitim yaptırılmaktadır.

d.  Güvenlik Korucuları açılacak eğitim programlarına katılmak zorundadır.

 

3.       GÜVENLİK KORUCULARININ GÖREVLERİ:

a.  Köy halkının canına, ırzına, malına ve tasarruf emniyetine yönelik saldırıları önlemek, saldırıda bulunanları yakalamak ve suç delillerinin kaybolmamasını sağlayacak tedbirleri almak,

b.  Görev alanında bulunan kamu ve özel kurumlara ait tesislere yönelik her türlü saldırıları önleyecek tedbirleri almak ve bu gibi tesislerin korunmasında, genel ve özel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak,

c.  Tabii afetlerde verilecek görevleri yapmak,

d.  Bağlı olduğu mülki amirce verilecek ve önleyici kolluk kapsamında olan diğer görevleri yapmaktır.

 

 

4.  GÜVENLİK KORUCULARININ BAĞLILIĞI:

Güvenlik Korucuları; idari bakımdan mülki idare amirine bağlı olup mülki idare amirinin gözetim ve denetimine tabidir. Görevlerinin ifası bakımından ise, görev yaptıkları köyün bağlı olduğu Jandarma Karakol Komutanının emir ve komutası altındadır.

 

5.  GÜVENLİK KORUCULARINA TANINAN HAKLAR:

Güvenlik Korucularına ödenen aylık ücretlere ek olarak;

a.  Hizmet sürelerini doldurarak görevden ayrılanlara aylık bağlanması,

b.  Sağlık, idari nedenlerle görevine son verilenlere, ölenlere ve istifa edenlere tazminat verilmesi,

c.  Güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılanların iaşelerinin karşılanması ve operasyon tazminatı verilmesi,

d.  GK’ların ölümü halinde yakınlarına ölüm yardımı verilmesi,

e.  Emsallerine göre başarılı olanlara ödül verilmesi,

f.   Şehit veya çalışamayacak derecede malul olan GK’ların yakınlarına, çalışabilecek derecede malul olan GK’ların kendilerine iş imkanı sağlanması,

g.  Korucu başlarına, ilave ücret ödenmesi,

h.  Kendileri, eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocuklarının muayene, tetkik ve tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanması haklarına sahiptir.

        

Ayrıca;

-  GK’lar, görevde bulundukları süre içinde yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölümleri halinde, 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanmaktadır.

-  GK’lardan vazife malulü olanların kendilerine, ölümlerinde dul ve yetimlerine aylık bağlanmaktadır. Bağlanacak aylık miktarı, Emekli Sandığı Kanunu’na göre belirlenmektedir.

-  GK’lara (20) gün yıllık, (10) gün mazeret izni verilmektedir.