CEZAEVLERİNİN DIŞ KORUMASI İLE SEVK VE NAKİL HİZMETLERİ

 

            Ceza infaz kurumu ve tutukevlerinin iç yönetiminden Adalet Bakanlığı (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü), dış koruması ile sevk ve nakil hizmetlerinden Jandarma Genel Komutanlığı sorumludur.

          10 Haziran 1930 tarihli 1706 Sayılı Jandarma Kanunu ile Jandarmaya geçici olarak verilen cezaevlerinin dış koruma görevi, 1983 yılında çıkarılan “2803 Sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun “Jandarmanın Genel Olarak Görevleri” başlıklı “7”nci maddesinin, “Mülkî Görevleri” başlıklı “a” fıkrasında belirtilen; “Jandarma emniyet ve âsâyiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korumalarını yapmak” hükmü ile, sürekli hale getirilerek Jandarmanın mülkî görevleri arasında yer almıştır.

        2803 Sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’nin “66” ile “79”uncu maddeleri arasında belirtilen esaslar doğrultusunda ise, Jandarmanın cezaevi sevk ve nakil görevleri hükme bağlanmıştır.

        Jandarma tarafından ülke genelindeki (331) kapalı ceza infaz kurumunun dış koruması ile sevk ve nakil hizmetleri; Cezaevi Birliklerince (Tb., Bl., Krk.), cezaevi birliği bulunmayan yerlerde ise Merkez J.Krk.K.lıkları ve J.Asyş.Timleri vasıtasıyla yürütülmektedir.

        Ayrıca İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) ile Adalet ve Sağlık Bakanlıkları arasında, “cezaevi hizmetlerinde etkinliği artırmak” maksadıyla, “Cezaevleri Protokolü” yeniden düzenlenerek 19 Ağustos 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girerek uygulanmasına devam edilmektedir.

        Yasalarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, Jandarmanın cezaevleri ile ilgili görevleri özetle;

         -   Ceza infaz kurumlarının dışından emniyet ve koruma tedbirleri almak,

         -   Tutuklu ve hükümlülerin adliyelere, sağlık kuruluşlarına ya da bir başka cezaevine sevk veya naklini yapmak,

         -   Ceza infaz kurumlarına girmesi yasak olan silâh, alet ve eşyanın bu yerlere sokulmasına engel olmak,

        -  Ceza infaz kurumu içinde, iç güvenlik personelince bastırılamayacak genel bir hareket ve kargaşa (kavga, isyan, yangın vb.) meydana geldiğinde; Cumhuriyet Başsavcısının görüşü alınarak ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürü veya vekilinin yazılı başvurusu üzerine, olaya müdahale ederek sükûnu sağlamak,

         -   Muhafazasından sorumlu olduğu tutuklu ve hükümlülerin kaçmalarına meydan vermemektir.